Koszty i obowiązki związane z zatrudnieniem stażysty

Przyjęcie stażysty to niewątpliwie korzyść dla pracodawcy, gdyż nie ponosząc kosztów ma dodatkowe ręce do pracy, zaś inwestując w niego czas i szkolenia może wyszkolić przygotować przyszłego pracownika. Stażysta bowiem nie jest zatrudniony ani związany żadną umową z pracodawcą, lecz ze starostą danego powiatu. O staż mogą się ubiegać wyłącznie osoby zarejestrowane w lokalnym urzędzie pracy, które po podjęciu stażu wciąż posiadają status osoby bezrobotnej. Pracodawca zainteresowany przyjęciem stażysty musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu pracy, w którym określa wymagania dotyczące osoby stażysty oraz przedstawić propozycję oferowanych przez niego praktyk.

Czas stażu wynosi od 3 do 12 miesięcy. Ewentualne wynagrodzenie płacone jest stażyście z budżetu państwa, więc pracodawca nie ponosi żadnych kosztów. Jego obowiązkiem jest zorganizowanie miejsca pracy dla stażysty oraz przydzielenie mu opiekuna. Należy pamiętać, że stażysta ma również prawo do dni wolnych i odpoczynku, których liczba i zakres określona jest ustawowo. Osoba przyjęta na staż u danego pracodawcy może go odbywać tylko raz w tej samej firmie co oznacza, że chcąc zatrzymać ją w firmie, pracodawca musi ją zatrudnić po upływie terminu stażu.

Komentarze są zamknięte.